pexia mamaria - elevació pit

Planificació de la cirurgia d’elevació del pit

En funció del grau de ptosi mamària es poden realitzar pèxies periareolars només actuant sobre el complex arèola-mugró i aconseguint ascensos discrets del pit. Això és indicat en casos de mames amb ptosis lleus i pits petits o mitjans. En casos com aquests s’hi associa sovint la col·locació d’una pròtesi.

En casos en què calgui més elevació del pit i l’excés de pell és limitat i la mama sigui mitjana es pot optar per una pèxia amb cicatriu únicament vertical. Tot i així, en la majoria de casos quan la mama és mitjana o gran o la ptosi és bastant pronunciada, cal realitzar un patró en T o de Wise per poder remodelar adequadament tota la mama.

Anestèsia i postoperatori

El més comú és que aquesta cirurgia es realitzi sota anestèsia general. La duració aproximada és de 1.5-2 h i, en funció de la quantitat de teixit extret, pot fer-se de forma ambulatòria, cirurgia major sense ingrés, o pot ser que calgui un dia d’ingrés hospitalari. El postoperatori no és dolorós, ja que només incidim en pell i teixit mamari. Igual que en el cas de la reducció mamària, als 3-5 dies de la cirurgia es retiren les tiretes que recobreixen les ferides. Els punts que són absorbibles es retallen als 10 dies de la cirurgia. És llavors que ja es pot portar una vida pràcticament normal evitant esforços. Un sostenidor esportiu sense anelles ni costures i que agafi bé el pit és necessari durant el primer mes després de la intervenció. Passat aquest mes es pot ja fer una vida normal i esport.